Gebouw

Het per­ceel waar ens­ui­te op wordt gebouwd is ca 50 bij 50 meter groot. Om een gebouw te ont­wer­pen waar­in gro­te vloer­op­per­vlak­tes kun­nen wor­den gecom­bi­neerd met vol­doen­de dag­licht is geko­zen om in de kern 2 patio’s te cre­ë­ren. Dit geeft het gevoel van een voor- en ach­ter­huis. Het gehe­le gebouw is ruim 10.000 m² groot en de vloe­ren van diver­se metra­ges zijn flexi­bel in te delen om opti­maal bij de gebrui­ker aan te sluiten.

Onder het gebouw zijn 70 par­keer­plek­ken beschik­baar met laad­mo­ge­lijk­he­den voor elek­tri­sche auto’s.

Bin­nen

De bin­nen­zij­de van het gebouw heeft een indu­stri­ë­le uit­stra­ling. Door veel glas in de gevel is er vol­doen­de dag­licht­toe­tre­ding. Instal­la­ties zijn niet weg­ge­werkt ach­ter een sys­teem­pla­fond, maar bewust in beeld gelaten.

Bui­ten

Alle kan­toor­ruim­tes beschik­ken over één of meer­de­re bui­tens. Aan de voor- en ach­ter­zij­de zijn dit bal­kons en ook in de kern van het gebouw zijn er aan de patio’s gren­zen­de bui­ten­ruim­tes. De boven­ste eta­ge heeft boven­dien nog een extra groot ter­ras aan de voor- en de ach­ter­zij­de. Bij lek­ker weer kun­nen alle ramen gewoon open­ge­zet wor­den om bui­ten nog meer in ver­bin­ding te bren­gen met binnen.